โปรแกรมรายชื่อสมาชิกและรายชื่อผู้แทนของสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2561-2563 (ครั้งที่ 2)

 
 
 
 

** หมายเหตุ :
1.) สมาชิกมีสิทธิออกเสียงได้ คือ สมาชิกสามัญที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมฯ และ ชำระเงินภายใน 31 มกราคม 2561 
2.) รายชื่อสมาชิกและรายชื่อผู้แทนดังกล่าวถือเป็นที่สุด ห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  
งานทะเบียน
โทรศัพท์ 02-345-1027, 1030, 1209