แบบฟอร์มขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสมาชิกสถาบันรหัสสากล

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และข้อมูลสมาชิก

  1. กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทาง Internet
  2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว Print แบบฟอร์มเพื่อแนบกับเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งมาที่สถาบันรหัสสากล

 

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและที่อยู่

  1. กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองเซ็นชื่อและประทับตรา
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
  3. สำเนา ภ.พ.20 หรือ 09 หรือ 01
  4. พาสปอร์ต (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ)
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสานงานคนใหม่ (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน) พร้อมเซ็นสำเนาภูกต้อง
  6. เอกสารทุกฉบับ ประทับตรา และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

* กรณีมอบอำนาจเพิ่มเอกสาร

  1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  2. สำเนาบัตรปรำจำตัวประชาชน (ท้้งผู้มอบและผู้รับมอบ)