สมัครสมาชิก GTIN-13

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. เตรียมเอกสารในการขอสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

 2. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก และชำระค่าสมาชิก โดยใบสมัครจะต้องใช้ใบสมัครตัวจริงเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่สถาบันฯ หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องการใบสมัครทางไปรษณีย์คลิกที่ปุ่ม Signup

 3. ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสาร และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยทางสถาบันฯ จะทำการจัดส่งหนังสืออนุมัติเลขหมายไปยังท่านทางไปรษณีย์

ผู้ที่ควรสมัครเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

 1. ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นเลิศทางการค้า
 2. ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ที่ต้องการนำบาร์โค้ดระบบมาตรฐาน GS1 มาประยุกต์ใช้ในการบริการงาน
  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เพื่อเปิดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

 1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
 2. คู่มือการใช้บาร์โค้ด พร้อมตัวอย่างการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของ บาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด
 3. การอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาร์โค้ดและอีดีไอ” ของสถาบันฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 2, 4 ของเดือน
 4. การอบรมบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128 (กำหนดการอบรมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน)
 5. เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 6. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
 7. ใช้บริการศูนย์การตรวจสอบบาร์โค้ดปีละ 20 ใบรับรอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 8. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ
 9. ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 10. วารสาร GS1 Thailand ปีละ 4 ฉบับ
 11. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GS1 จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ

อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี

รายรับที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าแรกเข้า ค่าสมาชิกรายปี จำนวนเลขหมาย
รายได้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท 7,000 8,000 9999 เลขหมาย
ระหว่าง 50 - 100 ล้านบาท 7,000 10,000 9999 เลขหมาย
มากกว่า 100 ล้านบาท 7,000 12,000 9999 เลขหมาย

กรณีเป็นนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้พิจารณาที่ทุนจดทะเบียน(สำหรับปีแรก)

 

วิธีคิดอัตราค่าสมาชิกระบบรายปี

ประเภท ก ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี)
  อัตราค่า
สมาชิก
ค่าสมาชิกรายปี
ประเภท ก
(สมาชิกสมัครใหม่ในช่วง 6 เดือนแรก)
ประเภท ข (สมาชิกสมัครสมาชิกใหม่ในช่วง 6 เดือนหลัง)
สถาบันฯ ได้รวมค่าสมาชิกของปีถัดไปแล้ว
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ประเภท
8,000 บาท
8,000 7,340 6,670 6,000 5,340 4,670 4,000+8,000 3,340+8,000 2,670+8,000 2,000+8,000 1,340+8,000 670+8,000
รวม 12,000 รวม 11,340 รวม 10,670 รวม 10,000 รวม 9,340 รวม 8,670
รวมค่าลงทะเบียน
แรกเข้า
15,000 14,340 13,670 13,000 12,340 11,670 19,000 18,340 17,670 17,000 16,340 15,670
2 ประเภท
10,000 บาท
10,000 9,170 8,340 7,500 6,670 5,840 5,000+10,000 4,170+10,000 3,340+10,000 2,500+10,000 1,670+10,000 840+10,000
รวม 15,000 รวม 14,170 รวม 13,340 รวม 12,500 รวม 11,670 รวม 10,840
รวมค่าลงทะเบียน
แรกเข้า
17,000 16,170 15,340 14,500 13,670 12,840 22,000 21,170 20,340 19,500 18,670 17,840
3 ประเภท
12,000 บาท
12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000+12,000 5,000+12,000 4,000+12,000 3,000+12,000 2,000+12,000 1,000+12,000
รวม 18,000 รวม 17,000 รวม 16,000 รวม 15,000 รวม 14,000 รวม 13,000
รวมค่าลงทะเบียน
แรกเข้า
19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000

 

อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปีพิเศษสำหรับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน OTOP

รายรับที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าสมาชิกรายปี จำนวนเลขหมาย
รายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท 1,500 9 เลขหมาย
รายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท 3,000 99 เลขหมาย

 

 

วิธีคิดอัตราค่าสมาชิกระบบรายปี

ประเภท ข ( สมาชิกสมัครเข้าในช่วง 6 เดือนหลังของปี )

  อัตราค่า
สมาชิก
ค่าสมาชิกรายปี
ประเภท ก
(สมาชิกสมัครใหม่ในช่วง 6 เดือนแรก)
ประเภท ข (สมาชิกสมัครสมาชิกใหม่ในช่วง 6 เดือนหลัง)
สถาบันฯ ได้รวมค่าสมาชิกของปีถัดไปแล้ว
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ประเภท
1,500 บาท สำหรับสมาชิก OTOP
1,500 1,375 1,250 1,125 1,000 875 750+1,500 625+1,500 500+1,500 3750+1,500 250+1,500 125+1,500
รวม 2,250 รวม 2,125 รวม 2,000 รวม 1,875 รวม 1,750 รวม 1,625
2 ประเภท
3,000 บาท สำหรับสมาชิก OTOP
3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500+3,000 1,250+3,000 1,000+3,000 750+3,000 500+3,000 250+3,000
รวม 4,500 รวม 4,250 รวม 4,000 รวม 3,750 รวม 3,500 รวม 3,250

หมายเหตุ : สมาชิกประเภท ข สถาบันฯได้รวมค่าสมาชิกของปีถัดไปแล้ว

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสถาบันฯ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาแสดง

บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี/กลุ่มชุมชนฯลฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งคณะบุคคล
จากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นคณะบุคคล)
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
5. สำเนา ภงด. 90,91,94,ฯลฯ (เพื่อแสดงรายได้)
6. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
7. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
8. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของประธานกลุ่ม
2. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุ่ม
3. รายงานการประชุมจัดตั้งกลุ่มฯลฯ
4. เอกสารการเสียภาษีกลุ่ม (ถ้ามี)
5. สำเนาบัญชีแสดงรายได้ของกลุ่ม
6. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
7. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์/สหกรณ์การค้า/สมาคม/มูลนิธิ

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
(ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน ทั้งชุด)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มีอำนาจทำการ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20,01,09)
(ไม่ต้องยื่นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ก.พ. 55)
4. สำเนางบกำไร-ขาดทุนปีล่าสุด
(ไม่ต้องยื่นงบถ้าบริษัทเพิ่งจดทะเบียนไม่เกิน 1ปี)
5. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
6. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์

1. เอกสารการขึ้นทะเบียนสหกรณ์/สหกรณ์การค้า/สมาคม/มูลนิธิ
2. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของประธาน
4. เอกสารการเสียภาษี (กรณีได้รับการยกเว้นแสดงเอกสารการได้รับยกเว้น)
5. สำเนางบกำไร-ขาดทุน
6. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
7. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์

 

หมายเหตุ
 • เอกสารทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนามตามหน้าหนังสือรับรองของบริษัท และประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผ่น
 • กรณีมีการมอบอำนาจ เพิ่มเอกสาร 1. หนังสือมอบอำนาจ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ) และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • กรณีผลิตภัณฑ์อาหาร แนบใบอนุญาต จาก อย., ผลิตภัณฑ์อื่นๆ แนบใบอนุญาต ของ มอก.
การชำระค่าสมาชิก  
 
 • ชำระโดยตรงด้วย เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี009-1-70874-5บัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงไทยสาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พร้อมส่งสลิปเงินโอน โดยแจ้งรายละเอียด ชื่อ และที่อยู่ของผู้สมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงินทางแฟ็กซ์ หมายเลข 0-2345-1217-8

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
เจ้าหน้าที่บริการ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2345-1194-8 แฟ็กซ์. 0-2345-1217-8
(วิธีการคิดอัตราค่าสมาชิก พิจารณาตามเดือนที่สมัคร)

  เริ่มใช้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
   

 

สำหรับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน OTOP

ผู้สมัครมีคุณสมบัติ

 1. บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า/กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี/กลุ่มชุมชน มีใบทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือจัดตั้งกลุ่มจากหน่วยงานราชการ
  และมีรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท
 2. ผู้ประกอบการจะมีใบทะเบียนสินค้าชุมชน OTOP/ใบดาว หรือไม่มีก็ได้
 3. ผู้ประกอบการจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ออกให้โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนของแต่ละจังหวัด

หมายเหตุ

 1. การชำระค่าบำรุงสมาชิกสถาบันฯ ในปีถัดไปจะต้องแสดงรายได้กับสถาบันฯ ทุกปีและเมื่อรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป
  สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก ตามเกณฑ์รายได้หลักของสถาบันฯ คือ 8,000-12,000 บาท และสมาชิกยังคงได้รับเลขหมาย 9
  เลขหมายและ 99 เลขหมายตลอดไป
 2. ในกรณีที่สมาชิกมีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปและเริ่มชำระในอัตรา 8,000 บาท สมาชิกจะต้องชำระตามหลักเกณฑ์
  ประเภท 8,000 - 12,000 บาทตลอดไป แม้ว่าในปีใด รายได้ลดลงเหลือต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะไม่สามารถกลับไปชำระค่าสมาชิกในประเภท
  1,500 บาทและ 3,000 บาทได้ และสมาชิกยังคงได้รับเลขหมาย 9 เลขหมายและ 99 เลขหมายตลอดไป

 

บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี/กลุ่มชุมชนฯลฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งคณะบุคคล
จากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นคณะบุคคล)
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
5. สำเนา ภงด. 90,91,94,ฯลฯ (เพื่อแสดงรายได้)
6. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
7. ใบทะเบียนสินค้าชุมชน OTOP/ใบดาว (ถ้ามี)
8. หนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบการ OTOP
9. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
10. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของประธานกลุ่ม
2. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุ่ม
3. รายงานการประชุมจัดตั้งกลุ่มฯลฯ
4. เอกสารการเสียภาษีกลุ่ม(ถ้ามี)
5. สำเนาบัญชีแสดงรายได้ของกลุ่ม
6. ใบทะเบียนสินค้าชุมชน OTOP/ใบดาว (ถ้ามี)
7. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
8. หนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบการ OTOP
9. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์

 

หมายเหตุ
 • เอกสารที่แสดงเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น โดยผู้มีอำนาจในการลงนามของเจ้าของกิจการ
 • กรณีมีการมอบอำนาจ เพิ่มเอกสาร 1. หนังสือมอบอำนาจ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ) และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • กรณีผลิตภัณฑ์อาหาร แนบใบอนุญาต จาก อย., ผลิตภัณฑ์อื่นๆ แนบใบอนุญาต ของ มอก.
การชำระค่าสมาชิก  
 
 • ชำระโดยตรงด้วย เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี009-1-70874-5บัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงไทยสาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พร้อมส่งสลิปเงินโอน โดยแจ้งรายละเอียด ชื่อ และที่อยู่ของผู้สมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงินทางแฟ็กซ์ หมายเลข 0-2345-1217-8

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
เจ้าหน้าที่บริการ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2345-1194-8 แฟ็กซ์. 0-2345-1217-8
(วิธีการคิดอัตราค่าสมาชิก พิจารณาตามเดือนที่สมัคร)

  เริ่มใช้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

 

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

เจ้าหน้าที่งาน Barcode & EDI สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทร.0-2345-1193-8
แฟกซ์.0-2345-1217-8