(ฉบับ 23 พย 53) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
วันที่ : 14 มีนาคม 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
(ฉบับ 23 พย 53)
คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
 
จัดทำโดย
คณะทำงานจัดทำคู่มือความรับผิดชอบต่อสังคม  
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
 
สารบัญ
ก. บทนำ                                                                                                                                                             หน้า 1
ข, เนื้อหาของคู่มือ                                                                                                      
     ข 1. ขั้นตอนขององค์กรในการนำ มอก. 26000 ไปปฏิบัติ                                 หน้า 2                                                 
     ข 2. เนื้อหา มอก. 26000 กับ ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ                 หน้า3                                       
      ค. บทท้าย                                                                                                                                    หน้า 13
 
ก. บทนำ
1. ที่มา
          เนื้อหา มอก.26000 เขียนแบบกว้างเพื่อใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท จึงเข้าใจยาก จำเป็นต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ  
          คณะกรรมการวิชาการ กว.1004 ความรับผิดชอบต่อสังคม ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มุ่งหวังให้ คู่มือนี้เป็นเล่มหนึ่งใน 4 เล่มของคู่มือสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปขยายผลกับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป เมื่อ มอก.26000 ประกาศใช้เป็นมาตรฐานทั่วไป
 
2. จุดประสงค์
      เพื่อรวบรวมตัวอย่างรูปธรรมทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากประสบการณ์ผู้ทำหน้าที่ในองค์กรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และเผยแพร่คู่มือนี้ให้กับผู้ประกอบการดังกล่าวต่อไป
 
3. เนื้อหาและรูปแบบ
     - เนื้อหา เน้นตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
      - เนื้อหาสั้น กระชับ ตรงประเด็น ไม่เน้นความละเอียด แต่เน้นเนื้อหาหลักๆ
      - วิธีเขียน เน้นเขียนเฉพาะคำ Key word ในลักษณะ bullet  ตาราง หลีกเลี่ยงการบรรยายรายละเอียดปลีกย่อย    
     - ใช้คู่มือนี้ พร้อมกับ มอก.26000 และใช้วิธีอ้างอิงหัวข้อ มอก.26000 เพื่อให้คู่มือนี้ไม่มีเนื้อหาที่ซ้ำกับ มอก.26000
      - เขียนในมุมมองความต้องการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร โดยไม่ลำดับตามเนื้อหาของ มอก.26000
 
 
 
 
 
ข, เนื้อหาของคู่มือ
 1. ขั้นตอนขององค์กรในการนำมอก. 26000 ไปปฏิบัติ
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
1. ทบทวนสถานะปัจจุบันด้าน SR ขององค์กร(หัวข้อ 7.3.1)
- ค้นหาความต่างระหว่างเนื้อหา มอก.26000 กับสภาพปฏิบัติจริงปัจจุบันขององค์กร
- ชี้บ่งกิจกรรมหรือโครงการ SR ที่ทำปัจจุบัน แยกตามหัวข้อหลักและประเด็น SR ใน มอก.26000
 
2. ชี้บ่งประเด็น SR ที่เกี่ยวข้องและสำคัญ
(หัวข้อ 7.3.2, 7.3.3)
- เจาะจงว่ากระบวนการขององค์กรมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร
- ชี้บ่งประเด็น SR ที่เกี่ยวข้องและสำคัญของแต่ละกระบวนการ
- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานขององค์กร ประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นเอกสารให้ชัดเจน
- ทบทวนปรับแก้เอกสารข้างต้นอย่างน้อยปีละครั้ง
3. กำหนดนโยบาย SR สำหรับองค์กร(หัวข้อ 7.4.2)
- กำหนดสาระสำคัญของนโยบายSRในแต่ละประเด็นSRให้ชัดเจนและสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติได้
- กำหนดนโยบายด้าน SR แยกหรือรวมกับนโยบายอื่น
4. จัดลำดับความสำคัญและก่อนหลังของกิจกรรม SR ตามประโยชน์และผลกระทบ (หัวข้อ 7.3.4)
- จัดลำดับก่อนหลังการปฏิบัติ
- เลือกขอบเขตของกิจกรรมSR ที่จะทำในแต่ละปี
- กำหนดเกณฑ์ถ่วงน้ำหนักของประโยชน์และผลกระทบของกิจกรรม SR ต่างๆ
- นำกิจกรรม SR มาประเมินด้วยเกณฑ์ดังกล่าว
5. จัดทำแผนดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
(หัวข้อ 5.2.2,5.2.3,5.3.3 )
- ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและทรัพยากรขององค์กร
- จัดทำแผนดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- บูรณาการร่วมกับแผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพื่อให้ดำเนินการอย่างยั่งยืน
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรด้าน SR (หัวข้อ 7.3.1,7.4.3)
- มีผู้รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ชัดเจน
- องค์กรแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารด้าน SR และผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ
7. สร้างความตระหนักและความรู้ความสามารถงาน SR (หัวข้อ 7.4.1)
- สร้างจิตสำนึกในงานด้าน SR
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้าน SR
- พัฒนาความรู้ความเข้าใจ SRของพนักงาน
 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานด้าน SR
- จูงใจพนักงานมีส่วนร่วมในงาน SR
- สร้างทีมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SR จากบุคลากรระดับต่างๆและหน้าที่งานต่างกัน และจากบุคคลภายนอก
8. สื่อสารและหารือกับผู้มีส่วนได้เสียด้าน SR (หัวข้อ 7.5,7.6)
- ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับ
- ป้องกันความขัดแย้งหรือความไม่เห็นพ้องระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ยกระดับความน่าเชื่อถือของการรวบรวมและบริหารข้อมูลข่าวสารที่ใช้สื่อสาร
- จัดทำแผนการสื่อสารด้าน SR กับผู้มีส่วนได้เสีย
- ดำเนินการตามแผน
- ประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ที่ได้
9. ติดตามตรวจสอบกิจกรรม SR (หัวข้อ 7.7,7.8)
- ทบทวนความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานขององค์กรด้าน SR
- ปรับปรุงประสิทธิผลด้าน SR
- ปรับแผนการดำเนินการตามความเหมาะสม
- จัดประชุมผู้บริหารทบทวนกิจกรรม SR ตามคาบเวลา
- สรุปผลลัพธ์การดำเนินงาน SR
- ให้รางวัลในรูปแบบต่างๆแก่ผู้ทำงานสำเร็จตามแผน
2. เนื้อหา มอก. 26000 กับ ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
 
มอก. 26000 หัวข้อ 4.หลักการของ SR
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
ก. ความรับผิดชอบ
- องค์กรประกาศนโยบาย ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่กระทบต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
- องค์กรพร้อมป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบที่อาจมีขึ้นและป้องกันการเกิดซ้ำ
ข. ความโปร่งใส
- เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้องอย่างชัดเจน เหมาะสมกับช่วงเวลา
- กำหนดเนื้อหาและรูปแบบของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
- องค์กรพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลองค์กร
ค. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- ชี้บ่งค่านิยม แนวคิด หลักการด้านจริยธรรมที่ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้เข้าใจตรงกัน
- กำหนดวิธีปฏิบัติ SRในงานต่างๆขององค์กร
- จัดตั้งคณะทำงานด้านจริยธรรมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติ
ง. การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- ชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้ชัดเจน
- พิจารณาผลกระทบจากการตัดสินใจด้านต่างๆที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆจากผลกระทบข้างต้น
จ. การเคารพต่อหลักนิติธรรม
- เสียภาษีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนถูกต้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พรบ.การฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน การกำจัดมลภาวะต่างๆ พรบ.ความปลอดภัยฯ พรบ.อนุรักษ์พลังงาน
- ติดตามกฎหมายต่างๆที่ออกใหม่อย่างใกล้ชิด เช่น พรบ.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจัดเก็บภาษีมลพิษ 
ฉ. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล
- ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร เพื่อลดภาวะก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงเกียวโต
- ไม่ซื้อสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- ติดตามการกำหนดแนวทางสากลด้าน SR ที่เกี่ยวข้อง
ช. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติตามหลักสากล ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
- ไม่ซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย
มอก. 26000 หัวข้อ 6.2 การกำกับดูแลองค์กร (ธรรมาภิบาล)
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
กำหนดกลยุทธ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้าน SR
- ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่มีวัสดุโลหะหนัก 6 ชนิด แสดงรหัสประเภทวัสดุบนชิ้นส่วนทุกชิ้น  บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุรีไซเคิล  ผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานน้อย
- ด้านกระบวนการผลิต เช่น การใช้สารเคมีที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน
- ด้านการจัดซื้อ เช่น การซื้อสินค้าจากชุมชนข้างเคียง การซื้อสินค้า Eco-product
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต การนำน้ำบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้และใช้ในห้องสุขา
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
ผู้นำองค์กรแสดงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล
- ประกาศนโยบายด้าน SR โดยผู้นำสูงสุดขององค์กร
- จัดตั้งคณะทำงาน SR เพื่อดำเนินการตามนโยบาย SR
- กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้าน SR ในแต่ละปี
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการนำหลักการ SR (ข้อ 4.0) มาใช้
ดูจากข้อ 4
สร้างระบบจูงใจด้าน SR
- ให้คณะทำงานด้าน SR พิจารณาเสนอมาตรการจูงใจต่างๆ
- กำหนดงบประมาณด้าน SR ในแต่ละปี
ใช้เงิน ทรัพยากร ธรรมชาติ คน อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะทำงานด้าน SR พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ
- แสวงหาวิธีการ กรณีศึกษา และข้อมูลที่แตกต่างจากปัจจุบันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น เยี่ยมชมองค์กรที่ประสบความสำเร็จและ เป็นตัวอย่างที่ดี
ส่งเสริมโอกาสที่เป็นธรรมให้เป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น สตรี
- พิจารณาลักษณะหน่วยงานที่มีผู้นำสตรีซึ่งมีศักยภาพ ให้ทำหน้าที่หัวหน้างาน ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมา และหมุนเวียนหน่วยงานและหน้าที่ เพื่อให้รับผิดชอบสูงขึ้นๆ
สร้างสมดุลระหว่างความต้องการขององค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประชุมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่กำหนดเป็นประจำตามคาบเวลา
สื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประชุมกับ Supplier ตามโอกาสจำเป็น
- ประชุมกับตัวแทนชุมชนร่วมกับโรงงานข้างเคียง ทุก 6 เดือน
ส่งเสริมพนักงานหญิงชายเข้าร่วมตัดสินใจขององค์กรด้าน SR
- จัดตั้งคณะทำงานด้าน SR จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 
สร้างสมดุลของบุคคลที่ทำหน้าที่ตัดสินใจในนามองค์กรด้านอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถ
- กระจายอำนาจการตัดสินใจในระดับรองลงมา โดยมีกรอบ แนวทาง คู่มือ ให้ปฏิบัติได้
ติดตามการดำเนินงานหลังตัดสินใจและผลที่เกิดขึ้น
- จัดประชุมคณะทำงานตามคาบเวลา โดยสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะทำงาน
ประเมินกระบวนการธรรมาภิบาลตามช่วงเวลาที่กำหนด
- จัดประชุมทบทวนโดยผู้บริหารทุก 6 เดือน
 
มอก. 26000 หัวข้อ 6.3 สิทธิมนุษยชน
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.3.3 ประเด็นที่ 1 การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
- จัดตั้งระบบการบริหารองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เช่น นโยบายองค์กร วิธีประเมินกิจกรรมขององค์กร การปรับลำดับความสำคัญและวิธีการให้เหมาะสมตามความจำเป็น
6.3.4 ประเด็นที่ 2 สถานการณ์ความเสี่ยงของสิทธิมนุษยชน
- ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.3.5 ประเด็นที่ 3 การหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำความผิด
- ไม่ทำธุรกิจกับ Supplier หรือ Outsource หรือดำเนินการเอง ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.3.6 ประเด็นที่ 4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
- เปิดโอกาสให้ทั้งพนักงานและนอกองค์กรร้องเรียนที่ส่งตรงถึงกรรมการผู้จัดการ เช่น e-mail เว็บไซต์ หมายเลขตู้ไปรษณีย์ เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถใช้ระบบปกติได้ผล
6.3.7 ประเด็นที่ 5 การไม่กีดกันและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 
เด็กหญิงและผู้หญิง
- ส่งเสริมความเท่าเทียมของสตรีในสถานที่ทำงาน ไม่ก้าวล่วงทางเพศในกิจกรรมใด และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
บุคคลที่มีความพิการ
-    จัดสถานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการตามความจำเป็น เช่น ห้องน้ำ ทางเดิน ลิฟท์โดยสาร ฯลฯ
- ไม่กีดกันบุคคลที่มีความพิการในการว่าจ้างงาน
เด็ก
- จัดให้เด็กนักเรียนฝึกงานช่วงปิดภาคการศึกษา
- ปฎิบัติกับเด็กตามที่กฎหมายบัญญัติ
กลุ่มชนพื้นเมือง
- ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
ผู้อพยพและแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัว
- จ้างงานแรงงานต่างชาติที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดให้มีที่พักอาศัย อาหาร การรักษาพยาบาล ตามความเหมาะสม
บุคคลที่ถูกกีดกันเป็นชนชั้นล่าง
- กำหนดแนวปฏิบัติให้ “ไม่มีข้อกีดกันด้านชนชั้น”
บุคคลที่ถูกกีดกันบนพื้นฐานของเชื้อชาติ
- กำหนดแนวปฏิบัติให้”ไม่มีข้อกีดกันด้านเชื้อชาติ”
กลุ่มอื่นๆ
- ผู้ติดเชื้อ HIV ยังคงทำงานต่อไปในองค์กร
6.3.8 ประเด็นที่ 6 สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
-อำนวยความสะดวกลูกจ้างในการทำหน้าที่ลงคะแนนเลือกตั้ง
6.3.9 ประเด็นที่ 7 สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานช่วยเหลือกันและกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆด้วยสมาชิกเอง
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.3.10 ประเด็นที่ 8 หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน
- ปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
สิทธิในการเข้ากลุ่ม สมาคม และการเจรจาต่อรอง
- ส่งเสริมบทบาทของสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ ให้เกิดประสิทธิผล
การใช้แรงงานบังคับ
 – ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความเท่าเทียมทางโอกาสและไม่มีการกีดกัน
- รับพนักงานพิการเข้าทำงานในงานที่เหมาะสม
- กำหนดแนวปฏิบัติ ห้าม“ ไม่รับพนักงาน” หรือ “ให้พนักงานออก” ด้วยสาเหตุติดเชื้อ HIV
- ส่งเสริมสตรีเป็นผู้บริหารเมื่อมีความสามารถ
- รับพนักงานสตรีเข้าทำงานโดยไม่ต้องตรวจภาวะการตั้งครรภ์
แรงงานเด็ก
- จัดให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน โดยลักษณะงานต้องเหมาะสมและไม่เป็นอันตราย
 
มอก. 26000 หัวข้อ 6.4 การปฏิบัติด้านแรงงาน
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.4.3 ประเด็นที่ 1 การจ้างงานและความ สัมพันธ์การจ้างงาน
- จ้าง แรงงานต่างชาติที่จดทะเบียนถูกต้อง
- จ้างแรงงาน Sub-contract ที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานครบถ้วน
- ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
6.4.4 ประเด็นที่ 2 สภาพการทำงานและการคุ้มครองทางสังคม
- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีเนื้อหาที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายแรงงานต่างๆ
- พนักงานทุกคน ต้องเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- นายจ้างทำตามข้อตกลงสภาพการจ้างแต่ละปีที่มีผลใช้บังคับ
- พร้อมรับการตรวจสภาพการทำงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
6.4.5 ประเด็นที่ 3 สังคมเสวนา
- กรณีมีสหภาพแรงงาน จัดให้มีการประชุมร่วมนายจ้างกับสหภาพแรงงานทุก 3 เดือน
- กรณีไม่มีสหภาพแรงงาน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ทุก 3 เดือน
- คณะกรรมการสวัสดิการ มาจากการเลือกตั้งโดยพนักงาน
- นำหลักการข้างต้นมาใช้ กรณีว่าจ้างพนักงาน Sub-contract
6.4.6 ประเด็นที่ 4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เดือนละครั้ง
- ตรวจตราด้านความปลอดภัย (Safety Patrol) โดยคณะกรรมการฯทุกเดือน เพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ซ้อมรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้งในแต่ละกรณี เพื่อสร้างความพร้อมบุคลากรและด้านต่างๆ
- จัดให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
- จัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
- ควบคุมความปลอดภัยของบุคลากรของงาน Outsource ประเภทต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่โรงงาน
- จัดให้มีจำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสัมพันธ์กับจำนวนพนักงานของกิจการ
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง
- สนับสนุน พื้นที่ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดตั้งชมรมกีฬา หรือ โครงการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ให้กับพนักงานทุกคน
6.4.7 ประเด็นที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
- จัดฝึกอบรมพนักงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มิฉะนั้น ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน พรบ.ส่งเสริมฯ
- ฝึกอบรมในงาน (On the job training) โดยหัวหน้างาน
- เนื้อหาการอบรม สามารถเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ นโยบายองค์กร การส่งเสริมสุขภาพ และอื่นๆ
 
มอก. 26000 หัวข้อ 6.5 สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.5.3 ประเด็นที่ 1 การป้องกันมลพิษ
 
การปล่อยมลพิษสู่อากาศ
- ควบคุมหม้อน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไอเสียได้ตามมาตรฐาน
- ควบคุมการดักจับละอองการพ่นสีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไอเสียเป็นไปตามมาตรฐาน
- ควบคุมปริมาณสารเจือปนในอากาศ ไอระเหยจากสารเคมีบริเวณพื้นที่ทำงาน
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณภายใน และบริเวณโดยรอบ สถานประกอบการ
- ตรวจวัด ผงฝุ่น ควัน ไอ ที่ออกจากเครื่องจักร อย่างน้อยเดือนละครั้ง
การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ
- ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งปล่อยออก เป็นประจำ ให้ไม่เกินจากที่มาตรฐานกำหนด
การจัดการกากของเสีย
- ลดปริมาณของเสียด้วยเทคนิคต่างๆตามมาตรฐานสากล
- ส่งของเสียอันตรายให้บริษัทรับกำจัดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- ใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
การใช้และการกำจัดสารพิษและสารเคมีอันตราย
- ลดการใช้สารเคมีอันตราย
- ใช้สารทดแทนที่ ไม่เป็นอันตราย
- นำสารเคมีที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
รูปแบบของมลพิษอื่นๆ
- เสียง กลิ่น แสง ผงฝุ่น ควัน การสั่นสะเทือน
- วัดปริมาณความเข้มแสง ระดับของเสียง ไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด ปีละ 1 ครั้ง
- จัดตั้งอุปกรณ์กำจัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ
6.5.4 ประเด็นที่ 2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดความสูญเปล่าของพลังงาน เช่น การตรวจสอบลมรั่วของท่อลมอัด
- นำความร้อนปล่อยทิ้งมาใช้อุ่นน้ำก่อนเข้าหม้อน้ำ
- ลดไฟแสงสว่างเมื่อไม่ใช้งานและที่ไม่จำเป็น
- ลดค่าใช้จ่ายพลังงานต่างๆของอาคาร การขนส่ง กระบวนการผลิต การให้บริการ
- ใช้พลังงานทดแทน
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้ชัดเจนเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
การอนุรักษ์น้ำ การใช้และการเข้าถึงน้ำ
- ลดการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำให้มากสุด
- น้ำที่บำบัดแล้วนำมาใช้รดต้นไม้และในห้องสุขา
ประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบ
- ลดของเสียในกระบวนการผลิต
- นำของเสียที่รีไซเคิลได้ แปรรูปมาใช้ซ้ำ
- ใช้ภาชนะบรรจุสำหรับขนย้ายในโรงงานหมุนเวียนแทนการใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
- เลือกใช้ Eco-product แทนสินค้าทั่วไป
ออกแบบสินค้าที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดขณะใช้งาน
- กินไฟน้อย
- ใช้น้ำน้อยกว่าเดิม
6.5.5 ประเด็นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบและการปรับตัว
 
การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ปรับปรุงสินค้าให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น
- ลดหรือเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซนของโลกในผลิตภัณฑ์และในกระบวนการผลิต เช่น ใช้สารทำความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศประเภท non-CFC
- ลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศ
- ลดการใช้พลังงาน การใช้เชื้อเพลิง ในองค์กร โดยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้าในองค์กร สินค้าคาร์บอนต่ำ Eco-product
- เลือกใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต
การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- จัดตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรเนื่องจากภัยพิบัติกระทันหัน เช่น ยอดขายที่ลดลงฉับพลันเมื่อน้ำท่วมทั่วประเทศ การขาดอะไหล่ในการซ่อมสินค้ากระทันหันหลังน้ำลด
6.5.6 ประเด็นที่ 4 การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
การให้ความสำคัญและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
การให้ความสำคัญ การปกป้องและฟื้นฟูบริการระบบนิเวศน์
ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
การใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
การรับฟังความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาท้องที่เขตเมืองหรือชนบท
ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
 
 
 
มอก. 26000 หัวข้อ 6.6 การปฏิบัติที่เป็นธรรม
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.6.3 ประเด็นที่ 1 การต่อต้านการทุจริต
- ปรับปรุงระบบการจัดซื้อและระบบการเงินที่ป้องกันการทุจริต
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต
- มีช่องทางแจ้งการทุจริตถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กรโดยตรง
- มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้
6.6.4 ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ
- ไม่สนับสนุนพรรคการเมือง พรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะ
- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นกลาง เช่น การเชิญชวนเลือกตั้ง
6.6.5 ประเด็นที่ 3 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- กำหนดราคาสินค้าตามกลไกของตลาดเสรี
- ไม่ทำลายตลาดการแข่งขันด้วยวิธีการสกปรกและไม่เป็นธรรม เช่น การผูกขาดทางการค้า การทำข้อตกลงในทางลับเพื่อการตั้งราคาที่ไม่เป็นธรรม
6.6.6 ประเด็นที่ 4 การส่งเสริม SR ในห่วงโซ่คุณค่า
- เลือกซื้อสินค้าและบริการขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- สนับสนุน Supplier เรื่องความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องความรู้ด้านจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (EICC)
6.6.7 ประเด็นที่ 5 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
- ไม่ผลิตสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- ไม่ทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
- เลือกใช้ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์สแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 
มอก. 26000 หัวข้อ 6.7 ประเด็นด้านผู้บริโภค
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.7.3 ประเด็นที่ 1 การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบนและการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม
- คะตะล็อคสินค้า  แผ่นปิดบนผลิตภัณฑ์ เอกสารโฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ์ ไม่อวดอ้างเกินจริง มีหลักฐานการทดสอบยืนยันได้ เช่น ยืดอายุผักผลไม้ในตู้เย็นนานกว่าระบบทั่วไป
- มีการรับประกันสินค้าที่มีรายละเอียดชัดเจน ช่องทางติดต่อหลายช่องทาง
-  แจ้งราคาซ่อมให้ผู้ใช้อนุมัติ ก่อนลงมือซ่อม
ประเด็นที่ 2 การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
 
ออกแบบสินค้าปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ยากที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากมีฟิวส์อัตโนมัติตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อความร้อนเกินหรือกระแสไฟฟ้าเกิน แม้จะมีเปลวไฟ ก็ไม่ติดไฟลุกลามเนื่องจากมีฉนวนที่เป็นสารไม่ติดไฟหุ้ม
- มีการต่อสายดิน ป้องกันไฟรั่ว
- ออกแบบสินค้าที่ไม่ส่งสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(EMI) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
- กำหนดวิธีและจัดทำคู่มือการติดตั้ง บำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ออกแบบสินค้าให้ครอบคลุมโอกาสใช้งานผิดวิธิ ติดตั้งผิดวิธี บำรุงรักษาผิดวิธี ทุกกรณีเท่าที่จะเกิดขึ้นได้
- นำข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยมาปรับเปลี่ยนสเปคสินค้าและกระบวนการผลิต
- ฉลาก ป้าย อักษร สัญญลักษณ์บนสินค้า แจ้งเตือนวิธีใช้งานสินค้าที่อาจเกิดอันตรายได้
- วิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยของสินค้าในขั้นตอนการออกแบบ ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต
การเรียกคืนสินค้าจากผู้ใช้
มีการเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
ประเด็นที่ 3 การบริโภคอย่างยั่งยืน
 
ให้สารสนเทศแก่ผู้บริโภค
เปลี่ยนมุมมองการเลือกสินค้า เช่น ใช้ไฟน้อย ไม่มีสารทำความเย็นทำลายชั้นโอโซน ไม่มีสารโลหะหนัก6ชนิดที่จะปนเปื้อนในดินเมื่อหมดอายุใช้งาน วัสดุทำจากวัสดุที่รีไซเคิลได้
เสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยคำนึงถึงทั้งวงจรชีวิตของสินค้าและบริการ
- Eco-design เช่น ไม่ใช้วัสดุที่มีโลหะหนัก 6 ชนิด ใช้ไฟน้อยกว่าระบบทั่วไป(สินค้าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้า) ชิ้นส่วนต่างวัสดุถอดแยกจากกันได้ง่ายเมื่อหมดอายุใช้งาน
- มีอะไหล่เปลี่ยน โดยไม่ต้องซื้อสินค้าใหม่ทั้งตัว
- มีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
ประเด็นที่ 4 การบริการ การสนับสนุน และการร้องเรียน และการยุติข้อโต้แย้งกับผู้บริโภค
- จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าที่สะดวกติดต่อหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ e-mail เว็บไซต์ ซึ่งแจ้งไว้ที่ผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ บัตรรับประกันสินค้า บรรจุภัณฑ์  คะตะล็อคสินค้า
- แจ้งผู้ร้องเรียนเรื่องความคืบหน้าของการดำเนินการหลังรับข้อร้องเรียน เป็นระยะๆ
- จัดให้มีสต็อคอะไหล่ที่พอเพียงในช่วงอายุการใช้งานที่กำหนด
- ในคู่มือการใช้งานสินค้า มีคำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยผู้ใช้เอง
- นำข้อร้องเรียนไปสู่การป้องกันการเกิดซ้ำ เช่น ปรับสเปคสินค้า ป้ายติดบนผลิตภัณฑ์ ปรับแก้คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ บัตรรับประกันสินค้า ปรับกระบวนการผลิต ขนส่งสินค้าติดตั้งและ บำรุงรักษา
- นำหลักการของ ISO 10001,10002,10003 ไปใช้
(ISO10001 การบริหารงานคุณภาพ-ความพึงพอใจของลูกค้า-แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กร ISO 10002 การบริหารงานคุณภาพ- ความพึงพอใจของลูกค้า- แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าภายในองค์กร 
ISO 10003 การบริหารงานคุณภาพ- ความพึงพอใจของลูกค้า- แนวทางการจัดการข้อโต้แย้งนอกองค์กร)
- เน้นการป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โดยจัดทำคู่มือการใช้งานที่ครบถ้วนทุกกรณีที่สามารถใช้ผิดวิธี มีป้าย ฉลาก เตือนบนสินค้าป้องกันการใช้ผิดวิธี
ประเด็นที่ 5 การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
- ข้อมูลของผู้บริโภคที่ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า ต้องนำไปใช้เฉพาะงานประกันสินค้าเท่านั้น
- ข้อมูลที่จัดเก็บ มีเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
- สามารถใช้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เนตเพื่อความมั่นใจของผู้ลงทะเบียน เนื่องจากดำเนินการโดยอัตโนมัติ ไม่ผ่านบุคคล
ประเด็นที่ 6 การเข้าถึงบริการที่จำเป็น
- เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Plant) จากพลังงานทดแทน และเครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบ
- ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้องกันการหยุดชะงักในการให้บริการ ผู้บริโภคเดือดร้อน
ประเด็นที่ 7 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก
 
การแสดงที่ตัวผลิตภัณฑ์
- ป้ายหรือฉลากหรือรอยสลักตัวอักษรสัญญลักษณ์ที่ติดบนผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งชิ้นส่วนต่างๆเพื่อแจ้งเตือนวิธีใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีและป้องกันการใช้งานที่ผิดวิธี
- ฉลากมีความคงทน ไม่หลุดลอกง่าย
- การเพิ่มอักษรเบลบนปุ่มต่างๆของสินค้าเช่น หม้อหุงข้าวสำหรับผู้พิการทางสายตา
การแสดงที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
- มีคำแนะนำครบถ้วนเพียงพอสำหรับการใช้งานถูกวิธี
การแสดงที่บัตรรับประกันสินค้า
- ส่งข้อมูลผู้ซื้อกลับไปที่ผู้ขายเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าที่อยู่ในระบบประกัน
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
การออกแบบวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์
- การออกแบบชิ้นส่วนที่ป้องกันการใช้ผิดวิธีที่เรียกว่า Fool-proof หรือ Poka Yoke
- การออกแบบฝาประตูตู้เย็นที่เด็กเล็กๆแอบเข้าไปซ่อนตัวแล้วสามารถผลักประตูออกด้วยตนเองได้ง่าย
- ออกแบบวงจรไฟฟ้าที่เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติแล้ว วงจรไม่ทำงานและไม่เสียหาย
ข้อมูลที่แจ้งผู้บริโภค
- อันตรายจากการใช้งานที่ผิดวิธีรูปแบบต่างๆแต่ละกรณี ครอบคลุมโอกาสเกิดขึ้นทุกกรณี
- วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นโดยผู้ใช้
- ช่องทางติดต่อศูนย์บริการผู้บริโภคทางโทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ ที่ตั้ง บนฉลากที่ผลิตภัณฑ์หรือคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
- เงื่อนไขการประกันคุณภาพ เช่น ค่าอะไหล่ฟรี ค่าแรงฟรีในระยะเวลาประกัน นอกระยะเวลาประกัน คิดค่าอะไหล่และ ค่าแรง
- ข้อมูลเทคนิคของสินค้า เช่น ใช้ไฟกระแสลับ 1 เฟส 220โวลต์ 50 เฮิร์ต
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ไฟน้อยกว่าระบบทั่วไป ใช้วัสดุที่ไม่มีโลหะหนัก ใช้วัสดุที่รีไซเคิลใหม่ได้ ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน ชิ้นส่วนถอดแยกง่ายเมื่อหมดอายุใช้งาน การแสดงรหัสหรือชื่อประเภทพลาสติกบนชิ้นส่วนเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ง่าย
- จัดทำช่องทางให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น เปิดศูนย์จำหน่าย, ร่วมแสดงในนิทรรศการต่างๆและจัดทำเวปไซด์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าทราบและเข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
มอก. 26000 หัวข้อ 6.8 การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.8.3 ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชน
- กรณีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หลายองค์กรอาจรวมตัวกันในรูปคณะกรรมการร่วมกับตัวแทนอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนนิคมฯ ตัวแทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อประชุมร่วมกันตามคาบเวลา พิจารณาความต้องการของชุมชนจากข้อเสนอของตัวแทนชุมชน
- กรณีตั้งนอกนิคมอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ใกล้เคียงอาจรวมตัวกันในรูปคณะกรรมการร่วมกับตัวแทนอบต. ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนชุมชนโดยรอบ เพื่อประชุมร่วมกันตามคาบเวลาพิจารณาความต้องการของชุมชนจากข้อเสนอของตัวแทนชุมชน
6.8.4 ประเด็นที่ 2 การศึกษาและวัฒนธรรม
- องค์กรสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนโอกาสเรียนรู้ของชุมชนนอกระบบโรงเรียน เช่น ห้องสมุด การจัดนิทรรศการ การจัดสัมนา การฝึกอบรม การใช้อินเตอร์เนตเพื่อทดแทนห้องสมุด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปราย การยอวาที การโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหา การประชุมกลุ่มย่อย (Small group activity) การจัดวิทยุชุมชน ทีวีชุมชน การกระจายเสียงตามสาย  VDO conference
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในแต่ละด้านของท้องถิ่นอย่างถาวรเพื่อสาธิต เช่น ด้านการปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักไร้ดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน ศิลปินพื้นบ้าน การปลูกสมุนไพรเพื่อรักษาโรค
- สนับสนุนพนักงานช่วยสอนในโรงเรียนที่ขาดครูบางวิชา เช่น วิชาการใช้คอมพิวเตอร์
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน เช่น พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน
 
ประเด็นปฏิบัติ
ตัวอย่างวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
6.8.5 ประเด็นที่ 3 การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ
- ว่าจ้างวิสาหกิจชุมชน เพื่อจ้างงานผู้ที่อยู่ในชุมชน เช่น ทำถุงมือผ้า เศษผ้าเช็ดเครื่อง การตัดแต่งต้นไม้และสวน การทำความสะอาดห้องน้ำ  การปลูกผักไร้ดินสำหรับโรงอาหารของโรงงาน
6.8.6 ประเด็นที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเข้าถึง
- ส่งเสริมให้มีอินเตอร์เนตชุมชน มีเวบไซต์ชุมชนเพื่อการประสานงานคนในชุมชนและการประชาสัมพันธ์ และฐานข้อมูลด้านต่างๆของชุมชน เป็นแหล่งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์
- ส่งพนักงานสอนแนะนำการใช้อินเตอร์เนตแก่คนในชุมชน
- ช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของวิสาหกิจชุมชนโดยองค์กร
- ช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลของชุมชน
6.8.7 ประเด็นที่ 5 การสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- เลือกซื้อวัตถุดิบ สินค้าและบริการของคนในชุมชน
- พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในชุมชนด้านต่างๆ เช่น การผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์
- ช่วยจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน
6.8.8 ประเด็นที่ 6 สุขภาพ
- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การสอนเต้นแอโรบิค สวนสุขภาพสำหรับทุกคนในชุมชน จัดแข่งกีฬาชุมชนประจำปี
- ส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการป้องกันโรคในแต่ละชุมชน
6.8.9 ประเด็นที่ 7 การลงทุนด้านสังคม
- ลงทุนร่วมในวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ของชุมชน เช่น ธนาคารขยะ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์โรงสีข้าว
 
ค. บทท้าย
         คู่มือนี้ ไม่มีลิขสิทธิ์ และมีวัตถุประสงค์เผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป 
         หากมีข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการปรับปรุง กรุณาติดต่อมาที่ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย   เลขที่ 126 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520  
โทร. 0-2326-1784 , 086-374-2522  โทรสาร 0-2326-0632   อีเมล์ tetaassociation@gmail.com
 
 
 

 


กลับหน้าที่แล้ว


You are visitor No. 1,584,830 The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110