ดาว์นโหลดไฟล์ผังโครงสร้างกรรมการ 
รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา วาระปี 2559-2561

  นายจารุโรจน์ ด่านเกียรติก้อง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธาน
  นางลลนา เสตสุบรรณ รองประธาน
  นายสุทธินัย ธเนศวรกุล รองประธาน
  นายไพศาล เวชพงศา รองประธาน
  ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี เหรัญญิก
  นายรชฎ ถกลศรี เลขาธิการ
  นางเย็นใจ จิตรถเวช กรรมการ
  นายศักดา เสมา กรรมการ
  ดร.จิรวิร์ ปวิตรปก กรรมการ
  นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการ
  นายวโรดม วีระภุชงค์ กรรมการ
  นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ กรรมการ
  นางสาวสุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์ กรรมการ


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110