ประชุมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาแห่งชาติ ประจำปี 2558 (MED&HERB 2015)
วันที่ : 3 สิงหาคม 2558 - 4 สิงหาคม 2558
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

  

กำหนดการประชุมวิชาการ

เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมยาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

MED&HERB 2015

วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๙.๐๐ –  ๙.๓๐ น.   เปิดการประชุม

๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  อภิปราย เรื่อง “นวัตกรรมด้านยา จะเกิดได้อย่างไรในประเทศไทย”

                              โดย

                             ภก. วินิต อัศวกิจวิรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                             ผศ.ดร. รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร. สุชาติ อุดมโสภกิจ  ผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการ

    นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

                            ภก. เชิญพร เต็งอำนวย  นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

                            ดำเนินรายการโดย   ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น 

ห้องย่อยที่ ๑  ทิศทางการปรับกฎระเบียบและคู่มือประชาชนสำหรับผู้ยื่นขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน

โดย  กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                               ห้องย่อยที่ ๒  ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ...  

                               โดย  กลุ่มกำกับดูแลหลังออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.   อภิปราย เรื่อง ทิศทางกฎหมายยา : กำกับดูแล หรือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยา

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  คู่มือประชาชน สำหรับการขอโฆษณา  

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น  ห้องย่อยที่ ๑  Computer validation for GMP PIC/s

                                โดย กลุ่มกำกับดูแลหลังออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                               ห้องย่อยที่ ๒  คู่มือประชาชน สำหรับผู้ยื่นขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ

                                โดย งานยาแผนไทย กลุ่มกำกับดูแลหลังออกตลาด สำนักยา

                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กำหนดการประชุมวิชาการ

เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมยาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

MED&HERB 2015

วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๙.๐๐ –  ๙.๓๐ น.   เปิดการประชุม

๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  อภิปราย เรื่อง “นวัตกรรมด้านยา จะเกิดได้อย่างไรในประเทศไทย”

                              โดย

                             ภก. วินิต อัศวกิจวิรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                             ผศ.ดร. รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร. สุชาติ อุดมโสภกิจ  ผู้อำนวยการผ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการ

    นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

                            ภก. เชิญพร เต็งอำนวย  นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

                            ดำเนินรายการโดย   ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น 

ห้องย่อยที่ ๑  ทิศทางการปรับกฎระเบียบและคู่มือประชาชนสำหรับผู้ยื่นขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน

โดย  กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                               ห้องย่อยที่ ๒  ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ...  

                               โดย  กลุ่มกำกับดูแลหลังออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.   อภิปราย เรื่อง ทิศทางกฎหมายยา : กำกับดูแล หรือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยา

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  คู่มือประชาชน สำหรับการขอโฆษณา  

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น  ห้องย่อยที่ ๑  Computer validation for GMP PIC/s

                                โดย กลุ่มกำกับดูแลหลังออกตลาด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                               ห้องย่อยที่ ๒  คู่มือประชาชน สำหรับผู้ยื่นขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ

                                โดย งานยาแผนไทย กลุ่มกำกับดูแลหลังออกตลาด สำนักยา

                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลับหน้าที่แล้ว


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110