สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.) จัดการฝึกอบรม "กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเชิงลึก"
[18 ธันวาคม 2551]
 
สถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


หลักการและเหตุผล
      การเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกแห่งการค้าเสรี ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพัฒนาในหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการบริหารจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือการบริการให้เป็นไปตามกฎหมายได้กำหนดไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ
       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในข้อกำหนดของกฎหมาย และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยจะมีตัวอย่างประเด็นปัญหา/กรณีศึกษาเพื่อเสริมความเข้าใจเป็นช่วง ๆ ในระหว่างการบรรยาย

วัตถุประสงค์
      เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อที่จะสามารถนำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายได้
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงให้สามารปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
       บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ผู้จัดการโรงงาน  ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
         
ดาวน์โหลด  : กำหนดการและแบบตอบรับ

 

 
กลับหน้าที่แล้ว

The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110