ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน3184   English
บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 729/87 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-0651  โทรสาร : 0-2295-0439
วันที่เป็นสมาชิก :  25 กรกฎาคม 2554
URL :  www.cosmic-3c.com
Email :  coscord@cosmic-3c.com,jiraporn.kh@cosmic-3c.com,thanyanun.s@cosmic-3c.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
วัตถุดิบยาวัตถุดิบอาหารเสริม

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ นางสาวณัฐกานต์ ส่งพรประเสริฐ นางธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ นางธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ นางสาวณัฐกานต์ ส่งพรประเสริฐ