ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : ทน3708   English
บริษัท บี บีจู จำกัด
เลขที่ 76/11 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2115-1200  โทรสาร : 0-2678-7558
วันที่เป็นสมาชิก :  29 กรกฎาคม 2556
URL :  www.bbijoux.co.th
Email :  bbijoux@yahoo.com,b@bbijoux.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
เครื่องประดับ

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาวจิราภรณ์ สิตรุโณ นางสาวชุติกาญจน์ พรหมสกุล

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาวจิราภรณ์ สิตรุโณ นางสาวชุติกาญจน์ พรหมสกุล