ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน10580   English
บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 320 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2234-4442-3  โทรสาร : 
วันที่เป็นสมาชิก :  23 ธันวาคม 2556
URL :  www.pnpsw.com
Email :  contact@pnpsw.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ซอฟต์แวร์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายสมหมาย กรังพานิช นางสาวนิพาพร ภูวคีรีวิวัฒน์ นางสาวชลนิสา เทียมบัณฑิตย์

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด