ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน10849   English
บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 555 ซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 แขวงพระโชนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2661-3900  โทรสาร : 0-2259-9999
วันที่เป็นสมาชิก :  27 มกราคม 2557
URL :  www.foilmaster.co.th
Email :  chunhapat.p@foilmaster.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ฮอตแสตม์ปิ้งฟอยส์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายชิณโชติ ภัคสุขชัย นางอรวรรณ ภัคสุขชัย นายชุณหพัชร ภัคสุขชัย

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายชิณโชติ ภัคสุขชัย นางอรวรรณ ภัคสุขชัย