ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน2219   English
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริคแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 103/2 หมู่ที่ 6 ซอยวัดเทียนถวาย ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2961-4510-25  โทรสาร : 0-2961-4500, 0-2961-4528
วันที่เป็นสมาชิก :  19 พฤศจิกายน 2533
URL :  www.precise.co.th
Email :  kansinee.c@precise.co.th
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าฝ่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ซีพีวีซี มีน้ำมัน
หม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์คาปาซิเตอร์
อุปกรณ์ไฟฟ้า CT,VT ไม่มีน้ำมัน

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายเกตินาท สัมฤทธิ์ นายสิริ คล้ายมงคล นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายสิริ คล้ายมงคล นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันต์

จังหวัดปทุมธานี
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง นายณัฐพงษ์ กอร่ม นายเกตินาท สัมฤทธิ์