ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน5113   English
บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จำกัด
เลขที่ 23/395 หมู่ที่ 8 ซอยพงษ์ศิริชัย1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 0-2420-7957-8,0-2431-2174,0-2811-4409,0-2431-0949  โทรสาร : 0-2431-2180,0-2811-6343
วันที่เป็นสมาชิก :  17 สิงหาคม 2541
URL :  www.heartandmindapparel.com
Email :  info@heartandmindapparel.com,humanresource@heartandmindapparel.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
เสื้อผ้าสำเร็จรูปผู้ชายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็ก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปผู้หญิง

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายอธิวัฒน์ ชัยชาญการช่าง นางสาวนลินี สุวรรณพัตรา นางสาวนัดดาพร สุวรรณพัตรา

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดนครปฐม
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาวศิริวรรณ แสงเลิศศิลปชัย นางสาวลักขณา ขุนเทพ นางสาวฐิติรัตน์ สุริยพรชัย

เครื่องนุ่งห่ม
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายอธิวัฒน์ ชัยชาญการช่าง นางสาวนลินี สุวรรณพัตรา นางสาวนัดดาพร สุวรรณพัตรา