ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน7434   English
บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 142 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3531-4020-5  โทรสาร : 0-3531-4029
วันที่เป็นสมาชิก :  22 มิถุนายน 2547
URL :  
Email :  
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางอุษา จันทรัตน์ นางสาวลภัสรดา วานิชสวัสดิ์วิชัย

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นางสาวมยุรี เชาวน์เลิศเสรี นายอรุณ ชมชาญ นายไพบูรณ์ ทิมทอง