ข้อมูลสมาชิก
หมายเลขสมาชิก : สน8495   English
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เลขที่ 246 หมู่ที่ 13 ถนนนิคมซอย 3 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ : 0-4455-1600  โทรสาร : 0-4455-1604
วันที่เป็นสมาชิก :  28 พฤษภาคม 2550
URL :  
Email :  hr.srs@kisugargroup.com
ที่ตั้งโรงงาน :      

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
น้ำตาลทราย

ข้อมูลผู้แทน :
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคนที่ 1 ผู้แทนคนที่ 2 ผู้แทนคนที่ 3
นายมงคล เสถียรถิระกุล นายมั่นคง เสถียรถิระกุล นายตฤณ เกษมรักษ์กุล

เป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด