สมอ. บังคับเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
วันที่ : 3 มีนาคม 2551

การกำหนดให้เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ความเป็นมา

เต้าเสียบและเต้ารับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพต่ำ หรือไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกกับผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะเสียบเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือหากเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ประชาชน จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.166-2549 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 มีนาคม 2551 ซึ่งมีผลให้ผู้ทำ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย ต้องทำ นำเข้าและจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ (มอก.166-2549)

ขอบข่าย :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเต้าเสียบและเต้ารับยึดกับที่หรือเต้ารับหยิบยกได้ใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ และมีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 16 แอมแปร์ โดยมีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่มีอุณหภูมิโดยรอบตามปกติไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมเต้าเสียบในชุดเต้าเสียบพร้อมสาย เต้าเสียบและเต้ารับหยิบยกได้ที่มีอยู่ในชุดสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบ :
กำหนดให้มีการตรวจสอบในรายการดังนี้

1. ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย
     - มิติ
     - การป้องกันไฟฟ้าช็อก
     - ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า 
     - การต่อลงดิน
     - ความสามารถตัดกระแสไฟฟ้า
     - ความแข็งแรงทางกล
     - ความทนของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ไฟและการเกิดรอย 
     - แผนคุณภาพ
2. การทดสอบเฉพาะแบบ
     - การสร้างเต้าเสียบและเต้ารับหยิบยกได้           - การสร้างเต้ารับยึดกับที่
     - เต้ารับอินเตอร์ล็อก                                          - ความคงทนของเครื่องหมาย
     - ขั้วต่อและขั้วต่อถาวร                                      - ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า 
     - หน้าสัมผัสขั้วสายดิน                                      - ความสามารถตัดกระแสไฟฟ้า
     - การใช้งานตามปกติ                                        - แรงที่ใช้ในการดึงเต้าเสียบ
     - หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าและจุดต่อ      - ความทนต่อการเสื่อมตามอายุ การป้องกัน
     - อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น                                               เปลือกหุ้ม และความต้านทานต่อความชื้น 
     - ความแข็งแรงทางกล                                      - ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ
     - ความทนของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ      และระยะห่างผ่านสารประกอบผนึก 
       ไฟและการเกิดรอย                                          - ความต้านทานการเป็นสนิม
     - การทดสอบเพิ่มเติมกับขาเสียบที่มีปลอกฉนวน

การยื่นขอใบอนุญาต

ผู้ทำและผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำ และนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อนทำหรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย

หลักเกณฑ์ในการอนุญาต

การอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของผู้ที่ทำผลิตภัณฑ์ และขีดความสามารถในการควบคุมดูแล ให้เป็นไปตาม มอก.ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้
1. การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาต หรือโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้อย่างน้อย     
    - การควบคุมวัตถุดิบ
    - การควบคุมระหว่งการผลิต
    - การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
    - เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
    - เครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
2. การประเมินผลการตรวจสอบกับตัวอย่างที่เก็บส่งให้หน่วยทดสอบ

--------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักบริหารมาตรฐาน 2 โทร : 0-2202-3465 โทรสาร 0-2202-3326 E-mail : bureau2@tisi.go.th
--------------------------------------------------------------------------------

 

 
ที่มาจาก : www.tisi.go.th/compulsory_news

 

กลับหน้าที่แล้ว
The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110